Καταστατικό συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΩΤΩΝ
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Χρυσοκελλαριά  Δήμου Πύλου-Νέστορος  Νομού Μεσσηνίας και την επωνυμία « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ  ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ ».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Σωματείου είναι :

α) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

β) Η καταγραφή των προβλημάτων και γενικά ζητημάτων που απασχολούν την Χρυσοκελλαριά, επεξεργασία αυτών, υποβολή αιτημάτων και προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την επίλυση τους, καθώς και η συμμετοχή του Συλλόγου στην αντιμετώπιση και επίλυση αυτών.

γ) Η προβολή των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

δ) Η διοργάνωση κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, μουσικές, χορευτικές και θεατρικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π.

ε) Η προστασία του περιβάλλοντος, με τη διατήρηση, εξωραϊσμό και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων της Χρυσοκελλαριάς (πρασίνου, θάλασσας κ.λ.π.).

στ) Ο εξωραϊσμός με δαπάνες του Συλλόγου, κτηρίων, μνημείων, χώρων κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3

    Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος είναι ενήλικος, πολίτης ελληνικής καταγωγής και αποδέχεται το καταστατικό του και συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, προς το Δ.Σ.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απορριφθεί ως μέλος, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη γίνονται όσοι κατάγονται από την Χρυσοκελλαριά (οι ίδιοι ή οι γονείς τους), που κατοικούν ή διαμένουν εκεί, οι κάτοικοι εξωτερικού που κατάγονται από το χωριό, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον ή αισθάνεται φίλος της Χρυσοκελλαριάς.

β) Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των ταμειακώς εντάξει όσων παρευρίσκονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ., όσοι με οποιοδήποτε τρόπο πρόσφεραν ή προσφέρουν αξιόλογες ηθικές ή υλικές υπηρεσίες που ενισχύουν τους σκοπούς του Συλλόγου ή έχουν διακριθεί για την επιστημονική ή κοινωνική τους προσφορά στο σύνολο.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Α) Τα τακτικά μέλη έχουν όλα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Τα δικαιώματα των τακτικών μελών είναι :

α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ., να διατυπώνουν, να εκφράζουν και να αναπτύσσουν απόψεις και προτάσεις.

β) Να εκλέγονται και να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου.

γ) Να λαμβάνουν γνώση όλων των πράξεων του Συλλόγου, των αποφάσεων του Δ.Σ., να ελέγχουν τα βιβλία του Συλλόγου κ.λ.π., κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους.

Οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι :

α) Να καταβάλλουν τακτικά την εισφορά τους. Η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να εκλέγονται και να εκλέγουν.

β) Να συμμορφώνονται στο καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

γ) Να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και να μην ενεργούν μόνα τους στο όνομα του Συλλόγου.

Β) Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλεγούν σε όργανα του Συλλόγου. Συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις και εκφέρουν γνώμη.

 

ΑΡΘΡΟ 5

   α) Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από τον Σύλλογο, με έγγραφη δήλωση του στο Δ.Σ. και να διαγραφεί. Το πρώην μέλος μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του, σύμφωνα με τις διατάξεις και διατυπώσεις του άρθρου 4 του καταστατικού.

β) Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού, καταδολιεύει το σύλλογο με οιονδήποτε τρόπο, συμμετέχει στο σύλλογο με πρόδηλο σκοπό την κομματική ή πολιτική του στοχοποίηση  τίθεται εκτός συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, και παραπέμπεται στην Γ.Σ. με την παρακάτω διαδικασία : Προσκαλείται  στη Γ.Σ., στην οποία, ανεξάρτητα αν παρευρίσκεται, γίνεται εισήγηση του Δ.Σ. και η απόφαση παίρνεται με ψηφοφορία των μελών της Γ.Σ. και με απόλυτη πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 6

Αρχές και όργανα του συλλόγου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 7

Γενική Συνέλευση :

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και μπορεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε θέμα.

β) Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γ.Σ. γίνεται μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα κάθε Αύγουστο κάθε έτος. Έκτακτη Γ.Σ. γίνεται , όταν το ζητήσει το Δ.Σ. ή το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, εγγράφως.

γ) Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης. Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να γράφει την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο σύγκλισης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

δ) Η Γ.Σ. έχει απαρτία , εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα επιπλέον των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο και όχι νωρίτερα από τρεις (3) ημέρες, οπότε χρειάζεται το ένα έκτο (1/6) των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις στη Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει μελών. Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαραίτητο είναι να παρευρίσκονται τα τρία πέμπτα (3/5) των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών αυτών.

ε) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει και διευθύνει τη συνεδρίαση, δίνει και αφαιρεί το λόγο, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και υπογράφει με το Γραμματέα τα πρακτικά.

στ) Κάθε ένσταση κατά του κύρους της ψηφοφορίας πρέπει να υποβάλλεται στην ίδια συνεδρίαση της Γ.Σ. που αποφασίζει αμέσως γι’ αυτή την ένσταση.

ζ) Τα μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως.

η) Η ψηφοφορία για κάθε θέμα είναι φανερή, εκτός από τις αρχαιρεσίες και τις παραπομπές για διαγραφές μελών, που είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 8

Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5μελές) Δ.Σ και δύο (2)  αναπληρωματικά μέλη. Αυτό εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια το μήνα Αύγουστο από την τακτική Γενική Συνέλευση. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του πρώτου Δ.Σ. ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Δεν έχει δικαίωμα εκλογής στο Δ.Σ. μέλος του Συλλόγου, όταν είναι εν ενεργεία εκλεγμένο πρόσωπο σε δημοτικό, περιφερειακό και βουλευτικό αξίωμα. Σε περίπτωση που είναι ήδη μέλος του Δ.Σ. και καταλάβει τέτοιο αξίωμα, τότε θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

β) Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε θέμα δικαστικώς και εξωδίκως και σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο, μπορεί δε να αναθέσει την εκπροσώπηση αυτή, με ειδική απόφαση στον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που αφορά την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

δ) Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντα συμβούλου.

ε) Το Δ.Σ συγκεντρώνεται τακτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, σε ημέρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο, κατόπιν προσκλήσεως αυτού, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από έγγραφη αίτηση δύο (2) μελών προς τον Πρόεδρο.

στ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

ζ)  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου μετράει για δύο (2) ψήφους.

η) Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα επανεκλογής σε επόμενες θητείες.

θ)  Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει δύο (2) φορές δικαιολογημένα ή τρεις (3) φορές αδιάκριτα, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 9

Καθήκοντα Προέδρου

α)  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.

β)   Συντάσσει σε συνεργασία με τον Γραμματέα την ημερήσια  διάταξη των  συνεδριάσεων του  Δ.Σ. καθώς  και  υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

γ) Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.

δ)  Συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

ε)   Προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.

στ) Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειές του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα

α)  Ο Γεν. Γραμματέας έχει την διεύθυνση της γραμματείας, τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου.

β)  Κρατά  το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

γ)  Συντάσσει και κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη Γεν. Γραμματέα ασκεί ένας σύμβουλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Καθήκοντα Ταμία

α. Ο Ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο του Συλλόγου, τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.

β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων.

γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 13

α) Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που την εκλέγει η Γ.Σ.

β) Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως.

γ) Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφια για το Δ.Σ.

δ) Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους.

ε) Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. υποβάλλονται είκοσι ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

  Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη, που έχουν εγγραφεί μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Η διαπίστωση της ταυτότητας του μέλους γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Στην ψηφοφορία κάθε μέλος – ψηφοφόρος, μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2)  σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για το Δ.Σ.

Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Οι πρώτοι πέντε, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. Οι επόμενοι δύο για το Δ.Σ. αποτελούν κατά σειρά ψήφων τα αναπληρωματικά μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.

ΑΡΘΡΟ 15

      Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με σειρά επιτυχίας, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Κατά την σύνταξη μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους. Μετά από την εκλογή και τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και μέσα σε τρεις ημέρες από αυτή, γίνεται με βάση το πρωτόκολλο, η παράδοση από το προηγούμενο Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΒΙΒΛΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 16

Πόροι του συλλόγου είναι :

α)  Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, ύψους 10,00 ευρώ ανά μέλος, αναπροσαρμοζόμενες με απόφαση του Δ.Σ. Το χρηματικό ποσό των 10,00 ευρώ της εγγραφής ισχύει και ως ετήσια συνδρομή.

β)  Οι έκτακτες συνδρομές των μελών, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.

γ)  Οι οικονομικές ενισχύσεις – επιχορηγήσεις από ιδιώτες, φορείς και οργανισμούς.

δ) Οι δωρεές και οι κληροδοσίες.

ε) Τα έσοδα από την οργάνωση εορτών, χοροεσπερίδων, πανηγυριών, λαχειοφόρων αγορών και γενικά όλων των δραστηριοτήτων που θα προβάλλουν τους σκοπούς του συλλόγου.

στ) Τα έσοδα από την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων ( εφημερίδας, περιοδικών, ημερολογίων κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 17

    Το Σωματείο τηρεί τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία βιβλία και όποια επί πλέον κρίνονται απαραίτητα από το Δ.Σ. και καθένα από τα μέλη του, για τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, οπωσδήποτε όμως τα παρακάτω :

α) Μητρώο μελών όπου καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής, βαθμός) του μέλους.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.

δ) Βιβλίο Ταμείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

        Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα, ………………………….. και κυκλικά τις λέξεις ………………….. και το έτος ιδρύσεως 2012.

ΑΡΘΡΟ 19

       Ο Σύλλογος διαλύεται είτε με απόφαση της Γ.Σ., με την πλειοψηφία του άρθρου 7, είτε αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20).

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του θα περιέλθει, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., όπου αυτή κρίνει.

 

ΑΡΘΡΟ 20

    Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γ.Σ. μέσα στις διατάξεις του νόμου και στο γενικό πνεύμα του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική συνέλευση στις ……… Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Χρυσοκελαριά …. Νοεμβρίου 2011

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 4. ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΠΑΜΠΟΥΣΟΥΡΑΣ Λ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 6. ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 10. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
 12. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 13. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΠΕΤΡΟΣ
 14. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 15. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 16. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 17. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 19. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 20. ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ
 21. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: